דוגמה לפישוט פסקה מתוך כתב טענות

מאת: עו"ד מיכל אהרוני

נכתב ב- 1/10/2004 - פורסם ב"לשון ומשפט"

אהרוניהקטע הבא לקוח מכתב הגנה והוא כתוב בסגנון המאפיין את הכתיבה המשפטית:

”ניסיונותיהם של התובע ושל אפרים הסתכמו לכדי הצגת עסקאות הלוואה אחרות שנטלו בני הזוג גורמים אחרים במטרה להראות כאילו אלה האחרונים לא שילמו את הלוואותיהם אלו, דא עקא וכפי שטענו בני הזוג הלוואותיהם האחרות הוסדרו בדרך כזו או אחרת ולא בכדי לא קיימת כנגדם ולו תביעה אחת בגין אי אלו מהעסקאות הנ“ל. ממילא אין בין ההלוואות האחרות לבין ההלוואה נשוא התביעה ולא כלום ואף באם קיימת טענה לפיה לא הושבה ע“י בני הזוג הלוואה כל שהיא הרי שברי הוא כי לא ניתן ללמוד ממנה דבר וחצי דבר לגבי המקרה עסקינן“.

הצעת עריכה: התובעים הציגו הלוואות שלכאורה נטלו בני הזוג מגורמים אחרים, וביקשו להראות שבני הזוג הנתבעים לא פרעו הלוואות אלו. אולם כפי שטענו בני הזוג, הם הסדירו את ההלוואות האחרות, ולראיה- אין נגדם כל תביעה בעניינן. מכל מקום אין כל קשר בין ההלוואות האחרות לבין הלוואה זו. גםאם קיימת טענה שהלוואה כלשהי לא הושבה, אין ללמוד מכך דבר על המקרה הנדון.

הסבר

בשפות רבות המומחים לכתיבה פשוטה, ממליצים על העקרונות הניתנים כאן , עקרונות שבעזרתם פשר לפשט כל טקסט משפטי;

קיצור משפטים:

שני משפטים – הראשון בן 52 מילים והשני בן 38 מילים – קוצרו לארבעה משפטים קצרים באורך של 10 עד 20 מילים כל אחד.

מחיקת מילים מיותרות:

במקום ”עסקאות הלוואה“ – הלוואות, במקום ”לא קיימת“ – אין. בסך הכול הצטמצמה הפסקה מ-90 מילים ל-56 מילים (קיצוץ של כ- %40 ).

צמצום השימוש במליצות ובארמית והחלפתן במילים רגילות:

במקום דא עקא – אולם: בלי בגין, ברי, לא בכדי, עסקינן. הצמצום במילים שאינן שגורות בשפה הכללית מומלץ כדי שהטקסט יהיה מובן יותר לקוראים שאינם משפטנים,וכדי למנוע טעויות מביכות. מילים אלו אינן מונחים מקצועיים שחובה להשתמש בהם,והן נמצאות בטקסטים המשפטיים לקישוט בלבד.

החלפת מבנים מסורבלים כמו:

”הסתכמו לכדי“, ”אין בין... לבין ולא כלום“. ביטוי אחרון זה גם שגוי בהקשר הנוכחי משום שכאשר אין בין האחד ובין האחר ולא כלום, הרי שהם זהים, דבר אינו מפריד ביניהם . אך כאן ביקש הכותב לציין שאין כל קשר ביניהם.

הפיכת שמות פעולה לפעלים ולשמות פועל:

במקום ”ניסיונותיהם“ – ניסו. במקום ”הצגת“ – להציג.

בלי אזכורים והפניות:

במקום ”אלה האחרונים“ – חזרה על הנושא: הנתבעים. במקום ”אי אילו מהעסקאות הנ“ל“ – בעניינן, במקום ”נשוא התביעה“ – זו.המאזכרים שולחים את הקוראים לחפש את המאוזכר, ובכך הם קוטעים את רצף הטקסט ומבלבלים את הקוראים.

הפיכת סביל לפעיל:

במקום ”הוסדרו“ – הסדירו. ”לא הושבה“ – צורת סביל זו הושארה על כנה כי טקטית עדיף לנקוט כאן לשון סביל. מי שמייצגת את בני הזוג אינה מעוניינת להדגיש את העובדה שהם באופן אקטיבי לא החזירו הלוואות, ולכן גם נמחק ההמשך ”לא הושבה ע“י בני הזוג“.אולם בדרך כלל עדיף להמיר צורת סביל שמעלימה את מבצע הפעולה בפועל פעיל, שמחייה את הכתיבה ומחבר את הפעולה למבצעה.

תיקון ביטויים שגויים ושפת דיבור:

באם (עדיף: אם), נשוא התביעה (הוועדה למונחי משפט של האקדמיה ללשון העברית קבעה שיש לכתוב "מושא  התביעה" או "נושא התביעה". המילה לפיה הבאה בראש משפט זיקה (הנכון: שלפיה); "אין בין...לבין... ולא כלום" (הנכון: אין קשר בין... ובין).